Přepis poznámek z přednášky Ing. Ivo Bendy

17.5.2003, Kino Eden, Praha, www.vesmirni-lide.cz

Ing. Benda začal přednášet roku 1998. Podle jeho slov za tu dobu, co pořádá setkání, oslovil asi 10 000 lidi při 185ti setkáních. Od roku 1998 do roku 2000 přednášel o pomoci sil světla a o její flotile, která má sto tisíc mateřských lodí se 180 miliony bytostí z různých civilizací. Dále přednášel o kritické situaci planety Země a vyučoval jak tuto situaci zlepšit pomocí změny myšlení lidí a změny řešení problémů atp. Od roku 2000 přednáší pan Ivo Benda o lidské duchovní cestě a o stavu lidí, jak tento stav, který je podle jeho slov u 95% lidské populace negativní, změnit. Všechny výše uvedené informace jsou rozšiřovány nejen na setkáních jako bylo to 17.5.2003, ale jsou k dispozici na stránkách www.vesmirni-lide.cz. Pan Ivo Benda dále zasílá tištěné materiály na požádání. Další cestou, jak pan inženýr informuje obyvatele Země, je přes média. Dosud bylo natočeno 25 pořadů o vesmírných lidech, z toho většina byla pro Slovenskou televizi a asi jen 6 pořadů pro různé české televize.

Kdo jsou vesmírní lidé?

Jsou to vyšší duchovní bytosti, které pozvala planeta Země (jako živá bytost), aby pomohli řešit její kritickou situaci. Vesmírní lidé přebývají v lodích, které jsou rozmístěny okolo Země. Flotila se skládá z lodí z Kvadry (Bely) a dále z lodí, které vede Ptaah, původem z Plejád. Vesmírní lidé přivezli lásku, což je pozitivní energie. Léčí Zemi – vytvářejí ozonovou vrstvu, obnovují ekologickou rovnováhu a v rámci možností kontrolují zbrojní arsenál, aby nebyl použit, protože, co nechce Nejvyšší, aby se stalo, to se nestane!
Asi 900 miliónů duší je na Zemi ze svobodné vůle vtěleno do lidí. Větší část jsou děti, dále mladí lidé a dospělí. Jsou zde proto, aby získali zkušenost (vlastní zkušenost nic nenahradí) a aby pomáhali ostatním lidem. Buď jsou si vtělené duše svého poslání vědomy, nebo nejsou, ale přesto mohou pomáhat nevědomě. Samozřejmě, že ne všichni převtělení vesmírní lidé své poslání zvládají. Někteří o svém poslání ani nevědí ani ho neprovádí. Jejich dalším úkolem je pomáhat nevtěleným vesmírným lidem a to především informacemi a radostí. Je tedy zřejmé, že v jednom fyzickém těle mohou být 2 bytosti.
Vesmířané byli jednou jako my, tzn. mají osobní zkušenost, což je dobré a jsou nám blízko, aby nám porozuměli. Přicházejí z budoucnosti a už prožili náš život (jednu z jeho možností). Lidé proti vesmírným lidem žijí velice krátce. Obyčejný vesmířan se dožívá několik tisíců let.

Síly

Jsou dva druhy sil: sily světla a temna. Síly světla jsou dobré a pomáhají, pracují pro Stvořitele, na rozdíl od sil temna, které škodí a jsou určeny pro ovládání lidí a jejich zneužití.
Láska je dobrá energie, která by měla být rozdělena takto: nejdůležitější je láska k Stvořiteli, dále láska k bližnímu a nakonec láska k sobě. Opakem lásky je neláska, která odebírá energii, což je „úplně jasné a není to třeba vysvětlovat“.
Všechny špatné myšlenky, ideje a energie se odhazují do Zóny vymístění. Například Slunce a hvězdy jsou odpadové energie, naopak černá obloha je místo odkud se jímá energie.
Pokud jsou myšlenky v souladu se zákony lásky, pak se nazývají souladné, jinak jsou nesouladné.

Stvoření

O Stvoření pojednává asi 50 zdrojů (knihy atp.). Pravé stvoření: Stvořitel stvořil nekonečně vesmírů s nekonečně civilizacemi. Svět byl rozdělen do několika vrstev. Vnitřní nebe nebo také První nebe, kde žijí vědomé bytosti, které řeší otázky a to hledáním odpovědí pomocí osobní zkušenosti. Každý duch je „výkonná jednotka“. Je nejblíže Stvořiteli a má 12 dimenzí. Další je Střední nebe nebo také Spojovací nebe, které má 24 dimenzí. Poslední je Vnější nebe opět s 12ti dimenzemi.
Stvoření se dělí na pravá – pravé bytosti, které vědomě spolupracují se stvořitelem, a na nespolupracující, které buď nespolupracují z neznalosti nebo z ignorance). V pravém vesmíru se rodí dospělí lidé.
Země je umístěna mezi Zónou vymístění a mezi Pravými světy. Byl to experiment Stvořitele, jak by vypadal svět bez komunikace se Stvořitelem. 400 tisíc generací čistých duší se 100 miliónů let zabývalo touto otázkou, a po tuto dobu neodhazovali nesouladné myšlenky, proto se jejich vibrace zhoršovaly až sami spadli do Zóny vymístění a tak zmizeli z reality. Aby nedošlo k vymístění fyzického těla, uloží se do energoprotoplazmového pouzdra. Ale toto pouzdro nemůže být úplně uzavřeno, jinak by bylo odpojeno od Stvořitele a okamžitě by přestalo existovat, proto pseudotvůrci nechali v pouzdře otvůrek pro napájení od Stvořitele.
Každá bytost má svůj protějšek, se kterým je spojen přes čakry (i Země), v paralelních dimenzích. Existuje 9 negativních bytostí, které se snaží znemožnit použití čaker, aby se bytost nemohla spojit se svým protějškem a získat tak informace.
Všechny dobré věci jako písničky o lásce, Božena Němcová a pohádka O vodníkovi, jsou od Vesmírných lidí.

DNA

Ivo Benda vysvětlil několik elementárních informací o DNA. Dále uvedl, že život člověka je z 65% určen DNA, ze 30% okolím a z 5% záleží na vnitřní uspořádání ducha (zda je negativní duše v Zóně vymístění atp.).
Když byly bytosti stvořeny, všechny geny byly čisté. Při vytváření lidí byly geny zatěžovány a to tak, že se pseudotvůrci vrátili zpět v čase o 3 miliardy let (do doby, když vznikal život na Zemi), a vkládali do DNA negativní ideje. Po nějaké době vzali geny dinosaurů a ty opět zkřížili až dostali člověka (neandrtálce). Vše je podrobně popsáno v knize Nové zjevení (cca 1500 stran).

Informace, Energie

Pouze 5% všech informací, co dostáváme jsou pravé, zbytek jsou nepravé, od pseudotvůrců. Informace dostáváme přes čakerní systém. Jen 1% obyvatelstva fungují všechny čakry, ostatní mají bloky v čakerních kanálech (4. čakra je čakra srdeční, 6. je tzv. třetí oko a 7. je slyšitelný hlas v hlavě). Nejdůležitější je tzv. Hvězdný kanál, který vede přímo od Stvořitele. Má dvě části – jednou komunikuje Stvořitel s námi a druhou my s ním. Tento kanál je vždy funkční.
V těle jsou další 2 kanály. Na levé straně těla je pozitivní kanál a na pravé je negativní. Ve prostřed jsou spojeny příčkou, takže celý systém má tvar písmene H. Energie, která přichází z pozitivního respektive negativního kanálu, spouští pozitivní respektive negativní geny v DNA.
Děti okolo 5.-6. roku jsou velice dobří na komunikaci s vyššími bytostmi. Je to poznat tak, že děti někdy „koukají do zdi“ – to právě komunikují. Po té ale jdou do školy, kde je jednoznačná převaha negativních energií.
Každý se má pokoušet komunikovat srdeční čarou (neslyšitelný vnitřní hlas – pocit). Nebezpečná je komunikace 7. čarou (slyšitelný hlas v hlavě).

Pomoc z jiných světů

Bytosti z jiných světů se nemohou projevit přímo, ale pouze, když chtějí jedinci. Jako např. Země si požádala o pomoc, tak jí tedy pomáhají. Abychom je tedy tady viděli přistát, tak by museli chtít všichni lidé. Bytosti nabídli pomoc vládám světa, ale ty je odmítli. Nabídli pomoc i ČR. Slovenská vláda se s nimi dokonce setkala (za asistence Ivo Bendy a jeho pomocníků), ale také nepřijala pomoc. Když probíhá komunikace, tak probíhá nejprve seznamování. Nikdy nereagují na vyzvídání, pouze se vede dialog. Jak složitě otázku položíte, tak složitou odpověď dostanete – vždy jí přizpůsobí. Aby došlo ke spojení musí lidé splnit 10 podmínek (viz. www stránky nebo leták).
Nejvíce Ing. Benda vyzdvihl důležitost vegetariánství, protože maso je hrubovibrační zdroj. Pokud uřízneme rostlince lístek, tak v tom lístku zůstává duch rostlinky. Když ho po té sníme, tak povyšujeme rostlinku do vyššího duchovního stavu. Tedy i kravička povyšuje travičku (na kravinec).

Jak se dostat ven z pouzdra

Duchovní cesta je spirála. Každý si vybírá sám, jestli bude pokračovat výše po spirále, zůstane, kde je, nebo klesne níže (třeba až na úplný konec spirály – Zákon návratu). Podle toho, jak se vypořádáváme s těžkými životními situacemi, tak postupujeme. Platí tzv. Přirozený zákon přerušení – pokud člověk fyzicky zemře, bude pokračovat svou duševní cestou po reinkarnaci. 6. otáčka je tzv. Bod zasvěcení – po překonání dochází k opouzdření.

Obory lidí spolupracujících s vesmírnými lidmi

Každý člověk, který spolupracuje s vesmírnými lidmi byl při narození vybaven speciální schopností podle oboru, do kterého spadá.
Prvním z oborů je obor léčitelský. Lidé takto nadaní léčí pomocí lásky. Další je obor meditační. Lidé z oboru meditačního mají schopnost dobře pracovat s energií. A posledním oborem, do kterého patří i Ing. Ivo Benda, je obor teleinformační. Pan Ivo Benda je schopen číst myšlenky.

Dimenze

Dimenze je jakási slupka kolem Země. Z vyšších slupek do nižších se dá nahlížet bez problémů, ale do vyšších slupek se nahlížet nedá. Každá dimenze má jiné vibrace. Čím vyšší dimenze, tím větší vibrace. Věci mohou existovat ve více dimenzích na stejném místě ve stejném čase a nic se nestane, je to běžné. Lidé žijí ve 3. dimenzi. Bohužel, protože nás pseoudotvůrci zprznili svými genetickými informacemi, nemůžeme my nahlédnout do nižších dimenzí.